Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

.::. อบต.นาแวง ยินดีต้อนรับ .::. วิสัยทัศน์ : องค์กรธรรมาภิบาล สวัสดิการสังคมถ้วนหน้า ส่งเสริมงานประเพณีและกีฬา พัฒนาการศึกษาสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
      หน้าแรก
      นโยบาย
      ข้อมูลทั่วไปของ อบต.
      แผนบริหารความต่อเนื่องฯ
       ประวัติตำบลนาแวง
       ติดต่อเรา
       สมุดเยี่ยม
       เว็บบอร์ด
       แกลอรี่กิจกรรม
      ทำเนียบบริหาร
      ทำเนียบบุคลากร
      ทำเนียบนิติบัญญัติ
       กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
      สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี
     จังหวัดอุบลราชธานี
     อบจ.อุบลราชธานี
     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเขมราฐ
ดูทีวีออนไลน์
ฟังวิทยุออนไลน์
ทำเนียบบุคลากรนายสงกรานต์   หวังชื่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

นายปริทัศน์   พิมษร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

สำนักปลัดนางสาวนันทิดา ลือนาม
หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวงนายปีร์ยศิษฐ บุปผาดี
บุคลากร


นางศิริวรรณ แสงทอง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสาริศา  แก้วมีศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสุรชาติ แสงสุขวาว
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนภาพร แสงชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายเรืองยศ บุญยศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นายปิยะบุตร มีทองดี
คนงานทั่วไป


นายทองพูน รักพรม
พนักงานดับเพลิง


นายวุฒิชัย โสศรีสุข
พนักงานดับเพลิง


นายเจริญ  ชาพิภักดิ์
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นางรังศิลป์  นนท์พละ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายชัยรัตน์  สีมาฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์


นายวิภาค  ขาวสะอาด
คนงานประจำรถขยะ


นายพัฒนา  ปะหา
คนงานประจำรถขยะ


นายบรรลือ  ไหวดี
คนงานประจำรถขยะ


นายวะสันต์ พรมโสภา
ภารโรง


นายศักดา  นาสา
ยาม
ส่วนการคลัง


นายสัภภ์พัฒษ์ ทิวัฒถ์ชาตรี
หัวหน้าส่วนการคลัง


นางณัฐฏ์ชพร มุทุวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางลักขณา อุ่นคำ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางจารุณีย์ บุญยศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ส่วนการศึกษา


นางประยูร สินพิทักษ์ชัย
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษา


นายอนิรุท ทะยะสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เยาวชน


นายฉัตรชัย กาญจนา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวไพริน อุ่นคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบุ่งข้อง


นางมะลิ ทาทอง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแวง


นางสง่า อุ่นคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาแวง


นางสาวนรวีร์ นามบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเมือง


นางจุฑามาศ มัชฌิมะบุระ
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบุ่งขี้เหล็ก


นางมัทนา แสงชัย
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบุ่งขี้เหล็ก


นางสาววลัยภรณ์ พาเคน
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเมือง


นางสาววิยะเรศ ขาวสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาเมือง


นางทอมสี บุตรหา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านลาดหญ้าคา


นางสาวเกษมณี พิมพันธ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านลาดหญ้าคา


นางสาวคำจันทร์ การัตน์
ครูผู้ดูแลเด็ก  ศพด.บ้านโบกม่วง


นางสาวอรทัย โพธิ์พา
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโบกม่วง
ส่วนโยธา


นายสุวิทย์ เวียงแก
หัวหน้าส่วนโยธานายจำเนียร เหล่าสนธิ์
พนักงานสูบน้ำ (ถ่ายโอน)

 
นายช่างโยธา

 นายปัญจเชษฐ์ บุ่งพรม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 


นายสมบัติ  อินธิจักร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

นายลิขิต  วิชัย
ผู้ช่วยช่างประปา

นางสาวอรยา  เชื้อดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
หมู่ที่ 2 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 0-45217007-8 E-mail: nawang43@hotmail.com
ติดต่อผู้ดูแลเวปไซต์ aom_russamee@hotmail.com